Diplomatas, politikos veikėjas

Pirmoji Lietuvos atstovybė Londone su jos šefu dr. J. Šliūpu priešakyje 1919 m.

<...> Turtuolis dabar bučiau, jei tą laiką, kurį skyriau tautiniam, visuomeniniam darbui, bučiau skyręs sau. Bet tautos laisvė, šviesa ir gerovė man labiau rūpėjo, negu mano paties ir šeimynos turtas ir gerovė. Mirdamas galėsiu drąsiai pasakyti, kad savanaudžiu nebuvau <...>.
/dr. J. Šliūpas/

1903 m. per Tarptautinę laisvamanių federaciją paskelbė rezoliuciją Lietuvos laisvės reikalu.
1917 m. per Japoniją išvyko į Rusiją. Dalyvavo Stokholmo lietuvių konferencijoje.
1918 m. rugpjūčio 29 d. JAV Senato posėdžių protokoluose išspausdintas J. Šliūpo memorandumas su senatoriaus Cabot Henry Lodge įžangine kalba, paremenčia Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą.
1919 m. Londone padėjo organizuoti Lietuvos atstovybę ir buvo pirmasis Liwetuvos atstovas.
1919 m. gegužės 22 d. Paryžiuje talkino Lietuvos delegacijai Taikos konferencijoje.
1919 m. rugsėjo mėn. grįžęs į Lietuvą paskirtas Lietuvos pasiuntiniu Latvijoje ir Estijoje.
1921 m. paskirtas Biržų banko direktoriumi.
1933-1938 m. buvo Palangos burmistru.