Istorikas ir literatūros kritikas

Dr. J. Šliūpas ir dr. J. Basanavičius Amerikoje 1913 m.

Literatūros kritikoje J. Šliūpas aktyviai reiškėsi palyginti neilgai - maždaug dešimt metų. Per tą laiką jis paskelbė apie 30 įvairaus pobūdžio rašinių. Pirmuosius išspausdino "Aušroje", vėlesnius - JAV leidžiamuose ir paties redaguojamuose periodiniuose leidiniuose, daugiausia "Lietuviškajame balse" ir "Apšvietoje" (V. Šliūpas, 1977).

1880-1881 m. Maskvos universitete bendradarbiavo hektografuotame laikraštyje "Aušra", tyrinėjo lietuvių kalbą, istoriją, įkūrė Lietuvių filologijos draugiją.
1980 m. išleido pirmąją lietuvių literatūros istoroją "Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai".
1897 m. parašė ir išleido knygą "Lietuvystės praeitė, dabartis ir ateitis".
1899 m. išleido knygą "Lietuvių pratėviai Mažojoje Azijoje, nuo senovės iki jie pateko po valdžia persų".
1900 m. išleido studiją "Lietuvių tauta kitąkart ir sziądien".
1904-1905 m. išleido knygą "Lietuvių tauta senovėje ir šiądien", 2 t.
1915 m. išleistas jo darbas "Lithuania in retrospect and prospect".
1929 m. išleido knygą "Valstybė ir jos uždaviniai".
1932 m. išleido originalų darbą "Lietuvių, latvių bei prūsų arba baltų ir jų prosenelių mythologija".