Jonas Šliūpas ir Šiauliai

Jonas Šliūpas (1861-1944)

"1923 m. Lietuvoje nedaug spaustuvių buvo lietuvių rankose, ir galima buvo prisibijoti, kad lietuvių spauda pateks svetimon įtakon. Man tas reikalas labai rūpėjo, todėl sumaniau įsteigti Šiauliuose spaustuvę. <...> Spaustuvei duotas vardas "Titnagas". <...> Ten įsteigėme "Šiaulių Naujienas". /dr. J. Šliūpas/

1921-1923 m. mokytojavo Šiaulių gimnazijoje.
1923 m. lapkričio 1 d. įkūrė "Titnago" spaustuvę.
1923 m. įsteigė savaitraštį "Šiaulių naujienos" (spausdino "Titnage").

Šiauliuose išleido šias knygas:
1927 m. - "Jaunatvė - gyvenimo pavasaris",
1928 m. - "Hygiena arba sveikatos dėsnių mokslas",
1929 m. - "Jėzus Kristus ir šventoji Romos inkvizicija",
1929 m. - "Prigimtinė moralybė",
1929 m. - "Valstybė ir jos uždaviniai",
1930 m. - "Lietuvių ir latvių sąjunga ir sąjungos projektai",
1930 m. - "Lietuvių, latvių bei prūsų arba baltų ir jų prosenelių mythologija",
1933 m. - referatas "Katalikų bažnyčios veikimas nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1919 iki 1933 m.",
1933 m. - "Senovės ir viduramžių medicinos historija",
1936 m. - "Palyginamoji pasaulio religijų historija",
1936 m. - Šliūpas Jonas ir Juškytė Jadvyga "Du žymiu darbuotoju Lietuvos naudai: Juozas Zauka ir kun. Aloyzas Šliupavičius",
1929 m. - išvertė ir Šiauliuose išleido J. McCabe "Moteriškės religija".

Jonas Šliūpas ir Šiauliai